nebyl zadán popis

Homosexualita v bibli

1. 9. 2010 16:13
Rubrika: Nezařazené

Cílem série článků bude udělat stručný přehled pojímání toho, co dnes označujeme slovem homosexualita, v učení katolické církve. Učení církve v této otázce je totiž konstantní a konzistentní, vychází z bible a nepřerušené tradice, ale především z rozumu.

V prvním článku se podívejme na pojetí homosexuality v bibli.

Na úvod jeden citát z hlubin internetu:

The Bible contains six admonishments to homosexuals and 362 admonishments to heterosexuals.  That doesn't mean that God doesn't love heterosexuals.  It's just that they need more supervision.

Provokativní, což? Já jsem to nepočítal, nicméně je zřejmé, že bible se o homosexualitě vyjadřuje poskrovnu, ale o to jasněji.
Co doopravdy bible říká o homosexualitě?

1. Sodoma

Za základ celého vnímání v dějinách se bere příběh o Sodomě, kteréžto město dalo hříchu pohlavního aktu mezi muži svůj název - sodomie. V samotných verších Gn 19, 1 - 13 se o konkrétním hříchu sodomských mužů nedočteme, na něj se usuzuje z verše Gn 19, 5:
(Sodomští muži) Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali! (ČEP)/abychom si jich užili. (Jeruzalémská b.)

"Poznali" se tradičně vykládá v sexuálním smyslu, nicméně nové výklady v hříchu sodomských spatřují pouhý prohřešek proti pohostinnosti.

Ačkoli je Sodoma v bibli zmiňována vícekrát, (např. Ezechiel 16, 49 - 50 "Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné), přímý odkaz na nepřirozený sexuální styk je jen v Listu Judově 1, 7: 
Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (ČEP) Právě tak obyvatelé Sodomy a Gomory a okolních měst, kteří se oddávali protipřirozenému smilstvu, jsou trestáni věčným ohněm na výstražný příklad (Petrů).
...smilstvo a hověla nepřirozeným výstřednostem (Col; v poznámce k verši - "dopouštěli se zvláště sodomie, tj. nemravného hříchu proti přírodě").

John R. W. Stott ve své knížce Homosexuální partnerství? podotýká: "Není proto pochyb o tom, že homosexuální jednání nebylo jediným hříchem Sodomy. Podle Písma bylo však jistě jedním z těch, které na město přivolaly Boží soud."

2. Levitikus 18, 22 a 20, 13

Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.
A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně.
(Kralická)

Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. 
Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
(ČEP)

Nebudeš souložit s mužem, jako se souloží s ženou. Je to ohavnost.
Muž, který souloží s mužem, jako se souloží s ženou: oba spáchali ohavnost, musí zemřít, jejich krev padne na ně.
(Jeruzalémská b.)

Tendenční výklady tyto verše zužují jen na zákaz pohanských rituálních praktik (rituální prostituce kenaanského kultu plodnosti) a argumentují, že zákaz je dobově podmíněný a že se na homosexuální styky obecně nevztahuje.
Přirozená a tradiční interpretace ale vidí v těchto verších zákaz homosexuálních styků všeho druhu.

3. Římanům 1, 26 - 27

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. (ČEP)

Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené. Podobně i muži zanechali přirozeného obcování se ženami a zahořeli v svých touhách k sobě navzájem a hanobné činy páchali muži s muži a docházeli sami na sobě samých zasloužené odplaty za své poblouznění. (Col)

Proto je Bůh nechal klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy totiž zaměnily přirozené obcování za protipřirozené, a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonnosti k sobě navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění. 
(Petrů; v poznámce k celému oddílu - Náboženské poblouznění a nemravnost těsně spolu souvisí. Když se rozum neobírá vznešenými nadpřirozenými pravdami, člověk se stává otrokem neuspořádaných vášní. "Hanobili vlastní tělo" nejen tehdy obvyklou kultickou prostitucí v pohanských chrámech, ale i sebezneuctíváním, a to ojediněle (sebeprzněním) i navzájem (homosexualitou). V očích Izraelitů byla pohlavní nevázanost a výstřednost příznačným hříchem pohanů. Následky neochoty poznat pravého Boha se ukázaly i v tom, že převraceli samu přirozenost a přirozené zákony, takže klesli pod zvířata a do propasti zla. Odpad od Boha mívá za následek mravní úpadek a rozklad společnosti.)

Tendenční výklady argumentují, že se zde odsuzuje jen lehkomyslné a promiskuitní jednání a jen homosexuální styky heterosexuálních, nikoli těch, co mají homosexualitu "vrozenou". Tradiční výklady poukazují na "přirozenost" a "protipřirozenost" samu o sobě, jež vychází z přirozeného Božího řádu (viz níže).

4. Pavlovy seznamy hříšníků 1 Kor 6, 9 - 10, 1 Tim 1, 9 - 10

Zdaliž nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí (var. měkcí), ani samcoložníci, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
Toto znaje, že spravedlivému není uložen Zákon, ale nepravým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a nečistým, mordéřům otců svých a matek, vražedlníkům, smilníkům, samcoložníkům, těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto by bylo naodpor zdravému učení,... (Kralická)

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
...a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení... (ČEP)

Nemylte se! Ani smilníci ani modláři ani cizoložníci ani sebeprznitelé ani lidé zvrácení ani zloději ani lakomci ani opilci ani nactiutrhači ani lupiči nedostanou království nebeské!
... a ví-li, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro nespravedlivé a nepoddajné, pro bezbožníky a hříšníky, pro nešlechetníky a hříchy poskvrněné, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vražedníky, smilníky, pro prznitele chlapců, pro obchodníky s otroky, pro lháře, křivopřísežníky a co jiného se ještě příčí zdravému učení. (Col)

Což nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani lidé nečistí, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilí, ani chlapcomilci, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. (v poznámce "Změkčilí": kdo se nechávají přepychem vést k nemravnosti. "Chlapcomilci": protipřirozená neřest, v pohanském řeckořímském světě tehdy dost rozšířená.)
Přitom si však musíme být vědomi, že zákon byl ustanoven ne proti spravedlivým, nýbrž proti lidem špatným a nepoddajným, proti bezbožníkům a hříšníkům, proti bohaprázdným a světákům, proti těm, kdo se sápou na otce a na matku, proti vrahům, smilníkům, chlapcomilcům, otrokářům, lhářům, křivopřísežníkům a proti všem ostatním, kteří se dopouštějí ještě jiných věcí příčících se zdravému učení. (v poznámce "Chlapcomilci" (pederasti, sodomité): muži, kteří tělesně hřeší s osobami téhož pohlaví. Tato neřest byla rozšířena u Řeků, jak vidíme kupř. i z některých Dialogů Platonových.)
(Petrů)

Podívejme se na dva výrazy podrobně:

a) zženštilí/měkcí/nemraví/sebeprznitelé/změkčilí/angl. effeminate/male prostitutes/catamites - katamité (různé překlady - King James/Douey-Rheims/New Jerusalem)

b) samcoložníci/zvrácení/zvrhlíci/prznitelé chlapců/chlapcomilci/angl. liers with mankind/who defile themselves with mankind/abusers of themselves with mankind/sodomites - sodomité (různé překlady King James/Douey-Rheims/New Jerusalem)

a)+b) další anglické překlady zahrnují pod jediným homosexuals nebo sexually immoral

V řeckém originálním textu (např. http://www.greekbible.com/) jsou na jejich místě

a) μαλακοὶ malakoi / molles (Vulgata)
μαλακός,a {mal-ak-os'} 1) soft, soft to the touch  2) metaph. in a bad sense  2a) effeminate  2a1) of a catamite  2a2) of a boy kept for homosexual relations with a man  2a3) of a male who submits his body to unnatural lewdness  2a4) of a male prostitute

b) ἀρσενοκοῖται arsenokoitai / masculorum concubitores (Vulgata)
ἀρσενοκοίτης κοίτη 1) lying with men 2) sodomite

Stott píše: Slovo malakoi označovalo muže (nikoli nezbytně chlapce), kteří měli v homosexuálním styku pasívní úlohu. Termín arsenokoitai Řekové užívali pro toho, kdo měl úlohu aktivní. Z toho vyplývá, že sv. Pavel má veškeré homosexuální skutky jednoznačně za neslučitelné s Božím královstvím a se zákonem či evangeliem.

Vidíme, že bible jako taková se nezabývá homosexualitou v dnešním slova smyslu (citovou i sexuální přitažlivostí ke stejnému pohlaví). Objektivně nahlíží homosexuální skutky jako nemravné, bez ohledu na motivaci a případné zavinění jejich pachatelů.

Stott uzavírá: Křesťanské odmítnutí homosexuálních praktik není založeno "na několika izolovaných a nejednoznačných textech" (jak tvrdí někteří), jejichž tradiční výklad může být překonán. Negativní zákazy homosexuálních praktik v Písmu totiž nabývají smyslu pouze ve světle pozitivního učení (v Genezi 1 a 2) o lidské sexualitě a heterosexuálním manželství.

Podrobný seznam výslovných zmínek homosexuality a transsexuality i domnělých narážek viz např. http://www.fordham.edu/halsall/pwh/lgbcathbib1.html
Za zmínku stojí setník a služebník/"otrok, na němž mu velmi záleželo" Mat 8, 5 - 13 / Luk 7, 1 - 10
Vulgata - puer / servus, qui illi erat pretiosus
Řecky - pais / doulos entimos
Holt, zastánci shovívavého přístupu bible k homosexualitě se chytají kdečeho.
Včetně příběhu Davida a Jonatána, Ježíše a "učedníka, kterého miloval" - v těchto případech neexistují jakékoli podklady pro výklad v sexuálním smyslu. Naopak - opravdová láska mezi muži, láska ve smyslu chtění dobra pro druhého, nikdy tělesně vyjádřena nebude.

I z několika málo zmínek z Písma jednoznačně vidíme, že homosexuální skutky jsou v celé žido-křesťanské tradici brány jako něco nepřípustného, jako neřest pohanská. Neslučují se s Božím plánem pro člověka, jsou proti přirozenému řádu (jak by řekli tomisté) a nevyjadřují teologii těla.

V dalším článku se podíváme na přístup k homosexualitě v Tradici.

 

Zpracováno podle John R. W. Stott, Homosexuální partnerství?, Návrat domů, Praha 2000, http://uloz.to/5718532/partnerstvi001.pdf

ČEP - Český ekumenický překlad, online na http://www.biblenet.cz/

Kralická - Bible Kralická, 1613, online na http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt1.php ev. http://bkr.scripturetext.com/genesis/1.htm

Col - Nový zákon, Sýkorův překlad v revisi Hejčlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil Dr Rudolf Col Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, 1947

Petrů - Nový zákon, Z původního řeckého znění přeložil a vysvětlivkami opatřil Dr. Ondřej M. Petrů O. P., 3. vydání, Řím, Křesťanská akademie, 1976

Zobrazeno 5532×

Komentáře

AlbertX

Ahoj, zajímal by mě váš názor na tento dokument. Děkuji za odpovědˇ. http://uloz.to/xut4dsS/problematika-homosexualnich-vztahu-pdf

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio