nebyl zadán popis

Stručná historie trestání sodomského hříchu

5. 10. 2010 16:07
Rubrika: Nezařazené

Abych zabránil pohoršení, píšu bílým písmem, kdo má zájem, nechť si oblast mezi šipkami zvýrazní táhnutím myší.

Sodomie (sodomský hřích, sodomská neřest) ve svém nejužším a nejčastěji používaném smyslu znamená >>>anální styk mezi muži, přičemž konstitutuvním prvkem je penetrace, nikoli výron semene, někdy se význam rozšiřuje na veškerý anální styk, tedy i mezi mužem a ženou, někdy na veškeré homosexuální praktiky jak mezi muži, tak mezi ženami; často zahrnuje i zoofilii, tak v německé jazykové oblasti, kde termín "Sodomie" nyní znamená výlučně zoofilii.<<<

Za potřebou trestat sodomii nalezneme různorodou směsici racionálních i iracionálních důvodů. K těm iracionálním patří blíže nedefinovatelný pocit, že "je to hnusné", k těm racionálním, že jde o nutnost zachování Božího řádu, ochranu mravnosti, prevenci patologických jevů (např. statisticky doložitelný vyšší výskyt infekčních chorob mezi sexuálně aktivními homosexuály).

Z těchto důvodů nepřekvapí, že sodomie byla (mnohde až do nedávné doby) světským právem postihována. Na druhou stranu tak nějak cítíme, že do toho, co dělají po vzájemném souhlasu dvě osoby ve svém soukromí, státu nic není. Sv. Alfonsem požadována smrt pro sodomity mě svého času upřímně šokovala.Zajímalo mě, zda je legitimita pozitivního práva na zasahování do soukromí nějak ospravedlnitelná. Odpověď jsem našel, jak jinak, u sv. Tomáše Akvinského. Pozitivní právo je aplikací přirozeného práva, jeho hlavním cílem je sloužit společnému dobru, může omezit jednotlivce, jestliže to poslouží celku, a ve svědomí zavazuje (Summa I-II q. 95 a. 2; I-II q. 96 a. 1; I-II q. 96 a. 4). Není ale v silách zákonodárce postihnout všechny případy neřesti a není to ani účelné. "Lidský zákon se dává množství lidí, ve kterém je větší část lidí nezdokonalených ctností. A proto lidským zákonem se nezakazují všechny neřesti, jichž se vystříhají ctnostní, nýbrž pouze těžší, jichž se může vystříhati větší část množství, a zvláště které jsou na škodu jiných, bez jichž zákazu by lidská společnost nemohla býti zachována, jako se lidským zákonem zakazují vraždy a krádeže a taková." (I-II q. 96 a. 2 co.)
Pozitivní právo má předvším zakazovat to, čím se druhému působí bezpráví. Právo nemá ukládat taková břemena, která nedokonalí lidé nejsou s to unést. Mnohé neřestné skutky, které pozitivní právo netrestá, mají být ponechány k potrestání Boží prozřetelnosti:

Nedokonalí, nemohouce nésti takové příkazy, páchali by horší špatnosti, jak se praví Přísl. 30: "Kdo příliš frká, loudí krev"; a Mat. 9 se praví, že, "jestliže nové víno", to jest příkazy dokonalého života, "naleje se do starých měchů", to jest, do lidí nedokonalých, "měchy prasknu a víno vyteče", to jest, zákony se pohrdá a lidé z pohrdání páchají horší zla. (I-II q. 96 a. 2 ad 2)

Přirozený zákon jest jakýsi podíl věčného zákona v nás, kdežto lidský zákon nedosahuje věčného zákona. Augustin totiž praví, v I. O svobod. rozhod.: "Tento zákon, který je vynesen na řízení obcí, mnohé (skutky) dovoluje a nechává netrestané, které jsou pomstěny božskou prozřetelností; že totiž nekoná všechno, proto se nemají zavrhovati ta, která koná." Pročež také lidský zákon nemůže brániti všemu, čemuž brání přirozený zákon. (I-II q. 96 a. 2 ad 3)

Ač homosexuální skutky jsou zcela jistě v rozporu s přirozeným zákonem, pro jejich světské trestání budeme stěží hledat ospravedlnění.  Právo je odrazem jakéhosi mravního povědomí a následně mravní povědomí utváří, nesmí stát homosexuální skutky podporovat právě proto, že jsou v rozporu s přirozeným zákonem. Tudíž právní úprava registrovaného partnerství je nežádoucí a katolíkovi není dovoleno do reg. partnerství vstupovat: Jiným způsobem mohou býti zákony nespravedlivé protivou vůči Božskému dobru: jako zákony tyranů, vedoucí k modloslužbě nebo k čemukoli jinému, co je proti Božskému zákonu. A takové zákony není dovoleno žádným způsobem zachovávati, protože, jak se praví, Skutk. 4, "více třeba poslouchati Boha než lidí". (I-II q. 96 a. 4 co.)

Historický přehled

Moderní světské právo stojí na dvou pilířích - na právu římském a na právu církevním. Pojmy a instituty římského práva se v civilním právu používají dodnes a např. manželství až do osvícenství podléhalo regulaci výhradně církevního práva.
Prolínání světského a církevního práva ve středověku bylo vzájemné, jedno si vypůjčovalo instituty druhého, protože život byl do větší míry ovlivňován vírou než dnes. 
Tak obrana pravého náboženství byla v zájmu i světkých panovníků, neboť hereze poškozovaly společnost a byly ohrožením pro společenský řád.

Inkvizice neznamená nic víc a nic míň než "sbírání, vyhledávání, pátrání, vyšteřování, zkoumání", od lat. inquirere - vyhledávat, vyšetřovat pátrat po něčem, hledat důkazy. Vyhledávat důkazy, nikoli heretiky. I podle dnešní právní teorie je kontinentální trestní řízení založeno na tzv. zásadě inkviziční - že řízení je zahájeno z moci úřední, soud musí nalézt pravdu, musí sám vyhledávat důkazy a když není pachateli přečin soudem dostatčně prokázán, musí být zproštěn viny. Tato zásada je výhradně církevním vynálezem a platná dodnes. Na rozdíl od civilního řízení a trestního řízení anglosaského, kde předmět sporu je v moci jednotlivých stran a strany samy musí svá tvrzení podložit důkazy, musí unést důkazní břemeno, soud pouze dohlíží na řádný průběh řízení.

V pohledu na inkviziční procesy v nich každý najde to, co chce. Když bude někdo mermomocí chtít v nich vidět sadismus a touhu Církve po ovládání jednotlivců, uvidí to. Jiný v nich uvidí úzkostlivou snahu o ochranu pravé víry, motivovanou touhou po dokonalé službě Bohu a zachovávání řádu.

Neřestný život členů některých sekt dal snadno záminku k obvinění i ze sodomie. Církevní soudní procesy proti sektám a heretikům byly bohužel zneužívány k politickým zájmům světských panovníků, zvláště když měl někdo zájem na provinilcově majetku.Tak byl proces s templáři ovlivňován majetkovými zájmy francouzského krále Filipa IV. Sličného a templáři byli obviněni z hereze, sodomie aj.

Církev nikdy neuvalovala tresty ve smyslu dnešním - odnětí svobody nebo života; po řádném procesu, jehož byla garantem, a po usvědčení pouze nařizovala pokání a viníky předávala světské moci. Rozsudky smrti se tak dají spočítat spíše v řádech jednotlivců, než stovek. To nic nemění na tom, že motivem pro světské trestání sodomie (standardním trestem bylo upálení, stejně jako za herezi, rouhání, svatokupectví, čarodějnictví apod.) byl primárně zájem na zachovávání Božího řádu. Taková byla praxe až do novověku.

Anglie

1533 Tzv. Buggery Act zařazoval "the detestable and abominable Vice of Buggery committed with mankind or beast" mezi hrdelní zločiny (felony) a stanovoval trest smrti a propadnutí majetku.

1548 trest smrti bez ztráty majetku

1563 obnoven zákon z r. 1533 s platností "navždy", platil 275 let

1828 Buggery Act zrušen, nařízeno, že "every Person convicted of the abominable Crime of Buggery committed either with Mankind or with any Animal, shall suffer death as a Felon.'" (9 GEO. IV. c. 31 § 15)

1861 Offences against the Person Act, za "buggery" zrušen trest smrti, trestem káznice na doživotí, nebo na jakoukoli dobu ne kratší než deset let, trestný je i pokus nebo úmysl, se sazbou káznice 3 - 10 let, nebo vězení do dvou let s nebo bez těžké práce:

24 & 25 VICT. C. 100 § 61: 'Whosoever shall be convicted of the abominable crime of buggery, committed either with mankind or with any animal, shall be liable, at the discretion of the Court, to be kept in penal servitude for life, or for any term not less than ten years.'
24 & 25 VICT. C. 100 § 62: 'Whosoever shall attempt to commit the said abominable crime, or shall be guilty of any assault with intent to commit the same, or of any indecent assault upon any male person, shall be guilty of a misdemeanor, and being convicted thereof shall be liable, at the discretion of the Court, to be kept in penal servitude for any term not exceeding ten years and not less than three years, or to be imprisoned for any term not exceeding two years with or without hard labour.'

1885 Criminal Law Amendment Act:

48 & 49 VICT. C. 69 § 11: 'Any male person who, in public or private, commits or is a party to the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be guilty of a misdemeanor, and being convicted thereof shall be liable at the discretion of the Court to be imprisoned for any term not exceeding two years, with or without hard labour.'

Sodomie je trestná podle Offences against the Person Act z r. 1861, a všechny další formy homosexuálních praktik podle Criminal Law Amendment Act z r. 1885. Tento stav platil až do r. 1967. Bailey píše: "Toto ustanovení velmi dobře posloužilo jako základ pro udavače a pro vydírání. Soudy se musely zabávat věcmi které spíše náležely moralistům, kněžím a psychiatrům než trestním právníkům; a neexistuje žádný doklad, že mělo nějaký významný odstrašující nebo nápravný účinek.

1967 - Sexual Offences Act, dekriminalizace soukromých homosexuálních praktik dvou mužů nad 21 let, u heterosexuálních 16 let

1994 - u homosexuálních věk snížen na 18, 2000 - sjednocen na 16

Německo

1532 - Constitutio Criminalis Carolina - jednotný říšský trestní zákoník Karla V., trest upálením

cxvi „Straff der vnkeusch, so wider die natur beschicht. Jtem so ein mensch mit eynem vihe, mann mit mann, weib mit weib, vnkeusch treiben, die haben auch das leben verwürckt, vnd man soll sie, der gemeynen gewonheyt nach mit dem fewer vom leben zum todt richten.“

1794 - Allgemeinen Landrechts - Všeobecné zemské právo pruských států, za císařů Bedřicha Velikého a Bedřicha Viléma II., místo trestu smrti vězení a vyhnanství:

§§ 1069 a 1070:
„Sodomiterey und andre dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens.“

„Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein- oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit Wilkommen und Abschied ausgestanden hat, aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf immer verbannt, und das etwa gemißbrauchte Thier getödtet, oder heimlich aus der Gegend entfernt werden.“

1851 - zrušena trestněprávní část Všeobecného zemského práva, místo ní zaveden Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten, trestem je vězení na 6 měsíců až 4 roky a odnětí občanských práv

§ 143 Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren verübt wird, ist mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu vier Jahren, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.

1871 - Trestní zákoník Severoněmeckého spolku

§ 175: Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

1872 - Reichsstrafgesetzbuchs - Trestní zákoník Německého císařství, přebral § 175 ve stejném znění, v různých zněních platný až do 11. června 1994:

§ 175 Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

1935 - 1. září, rozšíření skutkové podstaty a zpřísnění trestů národními socialisty, podklad pro systematickou persekuci homosexuálů za nacismu

§ 175
(1) Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft.
(2) Bei einem Beteiligten, der zu Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war, kann das Gericht in besonders leichten Fällen von Strafe absehen.

§ 175a
Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft:
1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben, oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
3. ein Mann über einundzwanzig Jahre, der eine männliche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.

§ 175b
Die widernatürliche Unzucht, welche von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

označení vězňů v koncentračních táborech, homosexuálové - růžový trojúhelník

1949 (DDR)

§ 175 – Widernatürliche Unzucht
Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 175 a – Schwere Unzucht zwischen Männern
Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten wird bestraft,
1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich mit ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
3. ein Mann über einundzwanzig Jahren, der eine männliche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht missbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.

1968 (DDR)

§ 151 - Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

1969 25. června (Bundesrepublik)

§ 175 Unzucht zwischen Männern
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird bestraft:
1. ein Mann über achtzehn Jahre, der mit einem anderen Mann unter einundzwanzig Jahren Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt,
2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen,
3. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist der Versuch strafbar.
(3) Bei einem Beteiligten, der zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre alt war, kann das Gericht von Strafe absehen.

§ 175b (aufgehoben)

1973 znění z 23. listopadu (Bundesrepublik)

§ 175 Homosexuelle Handlungen
(1) Ein Mann über achtzehn Jahren, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn
1. der Täter zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war oder
2. bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen, gegen den die Tat sich richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

1994 10. března

§ 175 (zrušeno)

 

Rakousko (+ České země)

1768 Constitutio Criminalis Theresiana Marie Terezie, za sodomii (a další homosexuální praktiky obou pohlaví) trest smrti

1787 Josephinisches Strafgesetz (Všeobecný zákoník o zločinech a trestech) Josefa II., trest smrti možno ukládat jen za stanného práva, tímto je Rakousko první evropskou zemí, která za sodomii zrušila trest smrti. Místo něho ukládá vězení, veřejné práce a příp. vyhnanství

1803 Trestní zákoník (Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích)
§§ 113 – 114 „Neřest proti přírodě“, žalář na 6 měsíců – 1 rok

1852 – zákon č. 117/1852 ř. z., trestní zákon;  „neřest proti přírodě s osobami stejného pohlaví“, trestem je těžký žalář na 1 – 5 let, v Českých zemích platný do roku 1950, v Rakousku do roku 1975

§. 129.
Als Verbrechen werden auch nachstehende Arten der Unzucht bestraft:
I. Unzucht wider die Natur, das ist
a) mit Thieren;
b) mit Personen desselben Geschlechts.

§. 130. Strafe.
Die Strafe ist schwerer Kerker von einem bis zu fünf Jahren. Wenn sich aber im Falle der lit. b) eines der im §. 125 erwähnten Mittel bedient wurde, so ist die Strafe von fünf bis zu zehn Jahren, und wenn einer der Umstände des §. 126 eintritt, auch die dort bestimmte Strafe zu verhängen.

1975 – Strafgesetzbuch, § 209: "[männliche] Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 18 Jahren" (6 měsíců – 5 let)

2002 - § 209 zrušen

 

Francie

1750 - poslední upálení sodomitů ve Francii

1791 - Francouzské národní shromáždění, nový trestní zákoník, vynechány jakékoli zmínky o homosexualitě

1942 - věk pro homosexuální styk 21 let, 15 let pro heterosexuální

1974 - 21 sníženo na 18

1982 - sjednoceno na 15

 

USA

do r. 1962 je sodomie zločinem ve všech státech, trestem je vězení a/nebo těžká práce

2003 - 26. 6. rozhodl Nejvyšší soud, že zákony proti sodomii jsou protiústavní a tudíž právně neúčinné, protože sexuální chování v soukromí je chráněno právem na osobní svobodu

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sodomiterverfolgung

http://de.wikipedia.org/wiki/%C2%A7_175

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetze_gegen_Homosexualit%C3%A4t

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy_laws_in_the_United_States

 

Údaje k obrázku
zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bundesarchiv_Bild_146-1993-051-07,_Tafel_mit_KZ-Kennzeichen_(Winkel).jpg

Dieses Bild wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen demBundesarchiv und Wikimedia Deutschland aus dem Bundesarchiv für Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt. Das Bundesarchiv gewährleistet eine authentische Bildüberlieferung nur durch die Originale (Negative und/oder Positive), bzw. die Digitalisate der Originale im Rahmen des Digitalen Bildarchivs.
Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland lizenziert.

Zobrazeno 3638×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio